Giải thể hộ kinh doanh cá thể là một trong những quy định bắt buộc nhằm xác định và loại bỏ các nghĩa vụ về thuế đã phát sinh trong quá trình kinh doanh. Everest sẽ giúp các bạn tìm hiểu về quá quy trình giải thể hộ kinh doanh theo quy định hiện hành.

I-Điều kiện giải thể hộ kinh doanh

1-Điều kiện giải thể

Giải thể hộ kinh doanh hay còn gọi là chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh là một trong nhiều hình thức nhằm kết thúc một quá trình kinh doanh không đạt hiệu quả, hoặc việc kinh doanh đạt hiệu quả cao hoặc cũng có thể mô hình hộ kinh doanh lúc này không còn phù hợp với quá trình phát triển. Nên khi tiến hành làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần phải đáp ứng được 2 điều kiện sau:

– Thứ nhất, chủ hộ kinh doanh phải tiến hành thông báo với cơ quan thuế về việc chấm dứt mã số thuế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 38 Luật quản lý thuế 2019 quy định về việc chấm dứt mã số thuế. Theo quy định trên có thể hiểu, chủ hộ kinh doanh đăng ký thuế cùng với phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong mọi trường hợp khi chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

– Thứ hai, chủ hộ kinh doanh phải đảm bảo thanh toán hết khoản nợ trước khi giải thể.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

Chủ hộ kinh doanh phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn nếu có sử dụng hoá đơn. Bên cạnh đó, phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa với cơ quan quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế. Ngoài ra chủ hộ kinh doanh khi thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có) với cơ quan quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Ngoài việc đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 92, Nghị định 01/2021/NĐ –CP chủ hộ kinh doanh phải thanh toán cả những khoản nợ như tiên lương, tiền thưởng cho người lao động và các đối tác kinh doanh, chủ nợ.

2- Các loại thuế mà hộ kinh doanh phải đóng

[a] Lệ phí môn bài

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2017 thì mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh đó, bao gồm 3 mức như sau:

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2017, lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính theo mức thu nhập trên năm của hộ kinh doanh. Cụ thể như sau:

Nếu doanh thu vượt quá 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm thì thuế môn bài phải nộp là 300.000 đồng/năm.

Nếu thu nhập vượt từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm thì mức thuế môn bài là 500.000 đồng/năm.

Nếu thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

Trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định hiện nay như sau:

Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có thu nhập hàng năm dưới 100 triệu đồng. Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng thu nhập để tính thuế TNCN theo quy định của Luật thuế thu nhập.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định.

[b] Thuế GTGT và thuế TNCN

Đối tượng: Hộ kinh doanh với doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, TNCN.

Cách tính thuế:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Theo đó: 

Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN là doanh thu đã bao gồm thuế (nếu thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề:

Mức tỷ lệ thuế được quy định khác nhau đối với từng ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu theo Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 5%; tỷ lệ thuế TNCN là 2%.

+ Hàng hóa sản xuất, vận tải, dịch vụ, xây dựng bao gồm cả nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 3%; tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%.

+ Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế GTGT là 2%; tỷ lệ thuế TNCN là 1%.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được thu nhập chịu thuế hoặc việc xác định không phù hợp với thực tế thì cơ quan thuế có quyền xác định ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của Luật quản lý thuế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý giải thể doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

II- Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Khi tiến hành chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể, trước tiên cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ như sau:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

– Văn bản đề nghị về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế);

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh đối với trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Trường hợp ủy quyền, phải có thêm: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật; Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Sau đó, chủ hộ kinh doanh cần phải tiến hành các bước theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1. Hộ kinh doanh nộp hồ sơ làm thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại cơ quan thuế

Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh còn gọi là thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hộ kinh doanh. Có thể hiểu, để đóng mã số thuế hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện 2 vấn đề:

– Thứ nhất, chủ hộ kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ với người lao động và chủ nợ và nghĩa vụ với cơ quan thuế:

Theo đó, nghĩa vụ với người lao động và chủ nợ: bao gồm các khoản như: khoản tiền lương, thưởng cho người lao động; phải thanh toán đầy đủ các khoản công nợ cho các chủ nợ trong quá trình kinh doanh. Trường hợp nếu chủ hộ kinh doanh chưa có đủ điều kiện để thanh toán hết một lần cho người lao động và chủ nợ thì phải có biên bản thỏa thuận giữa chủ hộ kinh doanh và người lao động hoặc chủ nợ về vấn đề chậm trả tiền lương, thưởng và các khoản nợ sau này theo giai đoạn như thế nào.

Còn đối với nghĩa vụ với cơ quan thuế: Chủ hộ kinh doanh cần thực hiện thanh toán các khoản như: tiền thuế phát sinh chưa đóng đến thời điểm giải thể, các loại tờ khai, báo cáo chưa nộp.

– Thứ hai, chủ hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế quản lý cấp quận/huyện;

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuế quản lý sẽ ra thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau đó sẽ chuyển trạng thái mã số thuế của hộ kinh doanh trên ứng dụng đăng ký thuế từ “Đang hoạt động” sang “ ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Thời gian thực hiện là trong 02 ngày là việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ hộ kinh doanh.

Khi hộ kinh doanh cá thể đã hoàn thành hết các nghĩa vụ thuế cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và ra Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh, cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hộ kinh doanh. Thời gian giải quyết là trong 03 ngày làm việc.

Bước 2. Chủ hộ kinh doanh làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại UBND quận/huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Sau khi làm xong thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế thì chủ hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục giải thể hay còn gọi là thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại ủy ban nhân dân quận/huyện nơi cấp giấy phép hoạt động cho hộ kinh doanh.

Khi nhận đầy đủ hồ sơ mà chủ hộ kinh doanh đã nộp thì ủy ban nhân dân quận/huyện ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động cho hộ kinh doanh cá thể trong vòng 03 ngày làm việc.

III- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here