Các trường hợp nhãn hiệu không có khả năng phân biệt với các đối tượng khác.

0
92

I – Nhãn hiệu là gì?

– Theo Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu được giải thích là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

– Theo khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chỉ khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của một tổ chức, cá nhân,…mới được bảo hộ nhãn hiệu.

II – Các trường hợp dấu hiệu không có khả năng phân biệt với các đối tượng SHTT khác

Các dấu hiệu không có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu đối chứng
– Thứ nhất, các dấu hiệu “không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng kí có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ki được hưởng quyền ưu tiên, kể cá đơn đăng kí nhãn hiệu được nộp theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”
Đây là trường hợp các doanh nghiệp khác nhau cùng đăng kí bảo hộ các dấu hiệu giống nhau hoặc tương tự nhau cho hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của mình. Theo đó, dấu hiệu nào đăng kí sau (tính theo ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên) được coi là không có tính phân biệt (vì đã có dấu hiệu đăng kí trước).

Ví dụ, ngày 14/5/2016, doanh nghiệp A đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ALCA cho nước tinh khiết đóng chai; nếu ngày 30/5/2016, doanh nghiệp B cũng đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ALCA cho nước ngọt thì nhãn hiệu của doanh nghiệp B được coi là không có tính phân biệt.


– Thứ hai, các dấu hiệu “trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên”!
Vi dụ: ngày 20/8/2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn X đăng kí nhãn hiệu đối với chữ Spati và hình núi lửa cho sản phẩm bánh gạo do công ti sản xuât. Trước đó, từ năm 2015, Công ti cô phần Y đã sử dụng chữ Spatit và hình dãy núi cũng gắn với sản phẩm bánh gạo. Sản phầm này bán rất chạy trên thị trường và người tiêu dùng thường xuyên lựa chọn so với bánh gạo của các hãng khác. Mặc dù dấu hiệu chữ Spatit và hình dãy núi chưa được Công ti CP Y đăng kí bảo hộ nhãn hiêu nhưng dầu hiêu chữ Spati và hình núi lửa của Công ty TNHH X cũng không đủ điều kiện để được chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp này, do dấu hiệu đã được doanh nghiệp khác sử dụng làm nhãn hiệu đôi với hàng hoá, dịch vụ một cách rộng rãi trên thị trường và người tiêu dùng đã quen thuộc với dầu hiệu đó nên khi doanh nghiệp khác đăng kí bảo hộ dầu hiệu giống hoặc tương tự sẽ gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.


– Thứ ba, các dấu hiệu “trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng kí cho hàng hoa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng kí nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lí do nhãn hiệu
không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ.


– Thứ tư, các dấu hiệu “trùng hoặc tương tự đến mức gây nhâm lần với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhân hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng kí nhãn hiệu nhằm lợi
dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng”.

Ví dụ như Công ti A không thể đăng kí nhãn hiệu Cocacola cho sản phâm ba lô, túi sách do Công ti A sản xuất và kinh doanh trên thị trường vì nhãn hiệu Cocacola là nhãn hiệu nỗi tiếng trên thế giới gắn với sản phẩm nước ngọt có ga. Việc Công ty A sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng, kể cả cho hàng hóa khác loại bị coi là nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Việc sử dụng các dấu hiệu giống hoặc gần giống với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ tác động tới nhận thức của người tiêu dùng về mối liên hệ giữa doanh nghiệp có sử dụng dấu hiệu đó làm nhãn hiệu và chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here