Một số vấn đề lý luận về thi hành án

Thi hành án là đề tài không mấy mới mẻ nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách toàn diện để giải quyết.

Xem thêm ...

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và bỏ đi quy định về việc phải “được Tòa án cấp giấy chứng nhận”

Biện pháp ngăn chặn được quy định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13, Điều 383 và Điều 384 quy định về những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm và chuẩn bị phiên tòa Giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, giám đốc thẩm là xem xét lại vụ án nếu có kháng nghị, thời hạn chuyển hồ sơ để điều tra lại hoặc xét xử lại được quy định tại Điều 396 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Tính chất của tái thẩm được quy định tại điều 397 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Tái thẩm là thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại điều 400 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Tái thẩm là một thủ tục đặc biệt của tố tụng hình sự, căn cứ nào để dẫn đến việc tái thẩm diễn ra sẽ được quy định tại điều 398 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Tái thẩm là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sư dựa trên sự xuất hiện của tình tiết mới, việc xác định, chứng minh tình tiết mới ấy được quy định tại điều 399 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Các quyết định giám đốc thẩm và hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm được quy định tại Điều 394 và Điều 395 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự.Thẩm quyền giám đốc thẩm được quy định tại điều 382 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Điều 385, điều 386, điều 387 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về các yếu tố để có phiên tòa Giám đốc thẩm.

Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đươc quy định tại điều 379 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị ở giai đoạn giám đốc thẩm được quy định tại Điều 381 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại điều 378 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm. Điều 377 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Giám đốc thẩm vụ án hình sự là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, việc xử lý bản án, quyết định đã có hiệu lực được quy định tại các điều 391, 392, 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Biện pháp ngăn chặn được quy định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và bỏ đi quy định về việc phải “được Tòa án cấp giấy chứng nhận”

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung là một trong những chế định của pháp luật tố tụng hình sự (TTHS).

Bảo vệ người tố giác, người làm chứng, bị hại và những người tham gia tố tụng khác là một quy định đặc biệt mới được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015.

Đánh giá chứng cứ có vai trò rất quan trọng và có ý nghĩa pháp lý rất lớn đối với việc lựa chọn các chứng cứ đưa vào sử dụng làm căn cứ buộc tội hay bác bỏ sự buộc tội trong quá trình tố tụng.