Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tuyên truyền chống phá nhà nước là hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt về chính quyền gây hoang mang trong nhân dân...