Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt, ...