Thuyết sinh học thời kỳ đầu xuất hiện từ năm 1880 đến năm 1930. Các nhà học giả lúc bấy giờ đã bắt tay nghiên cứu cơ thể người để chứng minh "tự do ý chí và lựa chọn của cá nhân là nguyên nhân của tôi phạm", tiêu biểu là Cesare Lombroso,...