Nhiều địa phuơng việc thục hiện chủ trương mở rộng tranh tụng còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu ià các bản án, phán quyết của Toà án chủ yếu phải dựa trên kết quả tranh tụng dân chủ tại phiên toà.

Chuyển giao người bị kết án là vấn đề mới đối với Việt Nam. Việt Nam đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với một số quốc gia, trong đó có quy định về chuyển giao người bị kết án nhưng thực tế cho đến nay, giữa hai bên thực hiện được rất ít việc chuyển giao.

Trên cơ sở điều ước hoặc hợp tác theo nguyên tắc có đi, có lại, thông qua Văn phòng Interpol, Việt Nam đã tích cực phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm có tính quốc tế với tổ chức Interpol, Aseanapol và cảnh sát các quốc gia thành viên và đạt được một số kết quả.