Một tội phạm được coi là hoàn thành khi hành vi phạm tội đã thảo mãn đầy đủ các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm.

Thời điểm tội phạm hoàn thành và thời điểm tội phạm kết thúc có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau. Hành vi phạm tội của tội phạm có thể dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc ở giai đoạn phạm tội chưa đạt và cũng có thể kéo dài qua thời điểm tội phạm hoàn thành.