Một tội phạm được coi là hoàn thành khi hành vi phạm tội đã thảo mãn đầy đủ các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm.

Tội phạm hoàn thành và tội phạm kết thúc là hai giai đoạn khác nhau của tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều người không phân biệt được khi nào là tội phạm hoàn thành khi nào là tội phạm kết thúc.