Thuyết sinh học thời kỳ đầu xuất hiện từ năm 1880 đến năm 1930. Các nhà học giả lúc bấy giờ đã bắt tay nghiên cứu cơ thể người để chứng minh "tự do ý chí và lựa chọn của cá nhân là nguyên nhân của tôi phạm", tiêu biểu là Cesare Lombroso,...

Tội phạm học là môn khoa học hình sự chuyên nghiên cứu tình trạng và hiện tượng phạm tội, sự biến động của tình trạng phạm tội, các nguyên nhân phạm tội và những biện pháp phòng ngừa tội phạm trong xã hội.