Nguyên tắc của tố tụng hình sự (TTHS) là điều kiện cho việc thực hiện các mục đích của TTHS. Nếu như mục đích của tố tụng là cái mà các hoạt động của TTHS cần đạt được thì nguyên tắc chỉ cho chúng ta thấy rằng, cần đạt được kết quả đó như thế nào.