Phòng ngừa tội phạm là hoạt động chung của toàn xã hội, cần có sự hợp tác, đồng lòng thực hiện thông qua các chủ thể khác nhau: học là các nhân hoặc tổ chức theo trách nhiệm của mình có các hoạt động cụ thể nhằm không cho tội phạm xảy ra.