Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.