Khái niệm hình phạt được quy định tại Điều 26 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.