Chế định về hung khí nguy hiểm và cách hiểu trong thực tiễn xét xử thời gian qua còn có sự khác nhau.