Nguyên tắc kiểm tra, giám sát được quy định cụ thể tại Điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (gọi tắt là BLTTHS năm 2015).

Nếu không sử dụng các biện pháp ngăn chặn tại điều 419, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì có thể áp dụng các biện pháp giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện của họ giám sát.

Thể hiện ở việc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp của các hoạt động tố tụng trong thẩm quyền của mình để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, vi phạm pháp luật.

Thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi được quy định tại Điều 426 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015