Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án.

Giám đốc thẩm và tái thẩm đều là thủ tục xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật mà không phải là một cấp xét xử

Khi phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, những người có thẩm quyền kháng nghị để Tòa án xem xét lại Bản án đã có hiệu lực pháp luật.