BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định xử lý hình sự đối với hành vi cho vay lãi nặng nhưng quy định này được đánh giá là còn mơ hồ, thiếu hướng dẫn nên thực tế có rất ít trường hợp cho vay lãi nặng bị xử lý hình sự.

Người chưa thành niên có thể tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bị hại, người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 không quy định riêng về các đối tượng này.