Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn nếu có hành vi cấu thành tội nhận hối lộ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt ...

Việc giao nhận tiền phải được thành lập bằng văn bản, có chữ ký của hai bên (nếu cần thiết thì phải có người làm chứng) để đảm bảo tính hợp pháp.