Bắt người phạm tội quả tang là bắt người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc đuổi bắt.

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp là một trong số các trường hợp bắt người được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.

Để bảo đảm tính hợp pháp và công khai của việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, Bộ luật tố tụng hình sự quy định khi bắt người phải lập biên bản.

Đối với quy định về việc bắt người, quy định của BLTTHS năm 2003 đã khắc phục được một số khó khăn vướng mắc do quy định trước đây của BLTTHS năm 1988.

Bắt người là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Việc bắt người ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt (xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể), chính vì vậy cần phải có quy định và thực hiện hợp pháp.

Người phạm tội đã sử dụng chức vụ, quyền hạn như một phương tiện đê thực hiện tội phạm như: đã ra lệnh hoặc ký quyết định trả tự do cho người đang bị giam, giữ khi không có đủ căn của luật định.

Tội phạm này xâm phạm trực tiếp đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng

Để bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền cần lập hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ. Hồ sơ này được quy định tại Điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Đối tượng bị bắt trong trường hợp khẩn cấp sẽ được áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ.

Người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng" có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Bắt người đang bị truy nã được quy định tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Bắt người phạm tội quả tang được quy định tại Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Những việc cần làm ngay sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người hoặc nhận người bị giữ, bị bắt được quy định tại Điều 114 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.