Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

Cấm đi khỏi nơi cư trú là một trong các biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2003.

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự thì cấm đi khỏi nơi cư trú là một biện pháp ngăn chặn do các cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án áp dụng để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.