Người nào cố tình gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng dùng vũ khí nguy hiểm, gây cố tật nhẹ cho nạn nhân hoặc... chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi có yêu cầu của người bị hại.