Án phí do người bị kết án hoặc nhà nước chịu theo quy định của pháp luật.