Quy định của thi hành án hình sự về những khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Những khiếu nại nào về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết? Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự được pháp luật quy định như thế nào?

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và các văn bản liên quan quy định cụ thể về khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết, về thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Những khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết

Theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự (Điều 151 Luật thi hành án hình sự năm 2010) thì có năm trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết, cụ thể như sau:

1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

4. Thời hiệu khiếu nại đã hết.

5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

Quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Thẩm quyển giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự được quy định tại Điều 152 Luật thi hành án hình sự, theo đó:

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn.

Trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau đây:

- Quyết định, hành vi trái pháp luật của Phó thủ trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trừ trượng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát.

- Quyết định, hành vi trái pháp luật của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.

- Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch úy ban nhân dân cấp xã. Quyệt định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có hiệu lực thi hành.

Trưởng Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau đây:

- Quyết định, hành ví trái pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

- Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.Quyết định giải quyết khiếu nại của Trưởng Công an cấp huyện có hiệu lực thi hành.

Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành hình án hình sự Công an cấp tỉnh, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát.

Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau đây:

- Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

- Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

Trưởng Công an cấp huyện. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Công an cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát.

Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau đây:

- Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

- Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc

Công an cấp tỉnh, Thủ trưỏng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Công an có hiệu lực thi hành.

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp quân khu, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưỏng Viện kiểm sát cấp dưới. Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có hiệu lực thi hành.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.