Kháng nghị của Viện kiểm sát được quy định thế nào?

Kháng nghị của Viện kiểm sát được quy định tại Điều 336 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị đi với bn án hoặc quyết định sơ thm. Quyền kháng nghị của Viện kim sát xut phát từ chức năng kim sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động t tụng hình sự và quyền công tố buộc tội tại phiên tòa. Sau khi xét xử sơ thm nếu viện kiểm sát thấy bản án, quyết đnh sơ thẩm không đảm bảo tính hợp pháp, tính căn cứ, tội danh, hình phạt, mc bi thường thiệt hại và các biện pháp khác do tòa sơ thẩm áp dụng không phù hợp với thực tế khách quan, tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án hình sự.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý về kháng nghị của Viện kiểm sát

Điều 336. Kháng nghị của Viện kim sát
1. Viện kim sát cùng cấp, Viện kim sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thm.
2. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có các nội dung chính:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và s của quyết định kháng nghị;
b) Tên ca Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị;
c) Kháng nghị đối với toàn bộ hay một phần bản án, quyết định sơ thẩm;
d) Lý do, căn cứ kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát;
đ) Họ tên, chức vụ ca người ký quyết định kháng nghị.

Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát

Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị đi với bn án hoặc quyết định sơ thm. Quyền kháng nghị của Viện kim sát xut phát từ chức năng kim sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động t tụng hình sự và quyền công tố buộc tội tại phiên tòa. Sau khi xét xử sơ thm nếu viện kiểm sát thấy bản án, quyết đnh sơ thẩm không đảm bảo tính hợp pháp, tính căn cứ, tội danh, hình phạt, mc bi thường thiệt hại và các biện pháp khác do tòa sơ thẩm áp dụng không phù hợp với thực tế khách quan, tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án hình sự. Viện kim sát cùng cấp hoặc cp trên trực tiếp có th liên quan tới một phần hoặc toàn bộ nội dung bản án, quyết định sơ thm.

Kháng nghị của viện kiểm sát có thể theo hướng tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt, tăng nặng hoặc giảm nhẹ mức bi thường đối với tất cả bị cáo hay một sbị cáo. Viện kiểm sát có th kháng nghị theo hướng tăng hoặc giảm mc bồi thường thiệt hại đối với bị đơn dân sự hoặc các biện pháp khác mà tòa án cấp sơ thẩm đã nếu trong bản án, quyết định sơ thẩm. Kháng nghị cũng có th theo hướng đ nghị xử bị cáo không có tội hoặc đề nghị xử bị cáo có tội. Đ làm căn cứ cho việc xem xét các nội dung trong kháng nghị của mình, Viện kiểm sát phải nêu rõ lí do kháng nghị và mục đích của việc kháng nghị.

Xem xét kháng cáo, kháng nghị

Trong trường hợp cùng một vụ án vừa có kháng nghị của Viện kiểm sát vừa có kháng cáo của những người tham gia t tụng với nội dung khác nhau (ví dụ: Viện kim sát kháng nghị yêu cầu áp dụng điều khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn, còn bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt), hoặc vừa có kháng nghị cùa Viện kiểm sát cấp sơ thẩm vừa có kháng nghị của Viện kiểm sát cấp phúc thẩm mà nội dung của các kháng nghị này không mâu thuẫn với nhau, thì việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị được tiến hành đng thời theo quy định chung. Nếu kháng nghị của Viện kiểm sát cấp sơ thẩm có nội dung mâu thuẫn với kháng nghị của Viện kim sát cp phúc thm (ví dụ: Viện kiểm sát cấp sơ thẩm kháng nghị yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị cáo, nhưng Viện kiểm sát cấp phúc thẩm lại kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo), thì Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung mâu thuẫn theo kháng nghị của Viện kim sát cấp trên.

Thời hạn và thẩm quyền kháng nghị

Trường hợp kháng nghị đối với quyết định tạm đình ch hoặc đình ch vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm, thì Tòa an cấp sơ thẩm phải gi hồ sơ vụ án và kháng nghị cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thi hạn by ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp kháng ngh quyết định ca Tòa án cấp sơ thm về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, việc kháng nghị và xét kháng nghị được tiến hành như đổi với bn án sơ thm. Trường hợp kháng nghị đối với các quyết định khác, thì Tòa án cấp sơ thẩm phải căn cứ vào quy định của Bộ luật T tụng hình sự và các văn bản pháp luật liên quan quy định về thẩm quyền và thủ tục kháng nghị, giải quyết kháng nghị cụ thể đó để giải quyết.

Thủ tục kháng nghị của Viện kiểm sát

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có các nội dung chính: Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị; Tên của Viện kim sát ra quyết định kháng nghị; Kháng nghị đối với toàn bộ hay một phần bn án, quyết định sơ thẩm; Lý do, căn cứ kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát; Họ tên, chức vụ cùa người ký quyết định kháng nghị.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.